Νομός : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                Prefecture :THESSALONIKI

Επαρχία :ΛΑΓΚΑΔΑ                                       Province :LAGKADAS

Αυτοδιοικητική μονάδα :Κοινότητα              Community or Municipality :Community

Κοινότητα ή Δήμος :Λοφίσκου                      Name of Community or Municipality :Lofiskos

Κωδικός οικισμού :54213001                       Code of settlement :54213001
Παλαιά ονομασία :Καρά Ομερλή                  Old name :Kara Omerli

Ημερομηνία μετονομασίας :28/12/1926      Date of renaming : 28/12/1926

ΦΕΚ : 7/1927                                                 Official Journal : 7/1927

Νέα ονομασία :Λοφίσκος                              New name :Lofiskos